Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació de serveis d'instal·lacions de bústies per a les propietats situades en sòl rústic en el terme municipal de Costitx


Source URL: http://www.ajcostitx.net/arxius-i-documents/ordenances/ordenanca-fiscal-reguladora-de-la-taxa-la-prestacio-de-serveis