Decret depuració padró 2015


Source URL: https://www.ajcostitx.net/arxius-i-documents/edictes-2015/decret-depuracio-padro-2015