Ordenança impost construccions, instal·lacions i obres


Source URL: http://www.ajcostitx.net/arxius-i-documents/ordenances/ordenanca-impost-construccions-installacions-i-obres