Ordenança fiscal utilització sales municipals (2008)


Source URL: http://www.ajcostitx.net/arxius-i-documents/ordenances/ordenanca-fiscal-utilitzacio-sales-municipals-2008