Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica


Source URL: http://www.ajcostitx.net/arxius-i-documents/ordenances/ordenanca-fiscal-reguladora-de-limpost-sobre-vehicles-de-traccio