Agenda Local 21

"Cap a un desenvolupament més sostenible"

L'Agenda 21 és una forma de governar un Ajuntament o entitat  comptant amb la participació de la ciutadania per decidir conjuntament els projectes tant ambientals, econòmics com socials que es duen a terme al municipi. La ciutadania té la responsabilitat de conèixer el procés i de demanar per les evolucions dels projectes decidits conjuntament.

Costitx va firmar la declaració d'Aalborg en data de 28 de desembre de 2001. Aquest dia, els representants del poble varen expressar el seu compromís en l'aplicació d'una Agenda Local 21 en el municipi.

A l'any 2004 es va elaborar el document de Memòria Descriptiva que recull la informació bàsica de totes les dades municipals necessàries per iniciar l'Agenda Local 21, i seguidament es va poder realitzar un segon document de Diagnosi Municipal. Aquest document analitza els aspectes ambientals, socials i econòmics del municipi, valorant els escenaris actuals i tendències futures, així com exposant els punts forts i febles del municipi. Aquest procés s'ha de realitzar en el marc d'una important participació ciutadana.

Durant l'any 2007 es varen actualitzar les dades de la Diagnosi Municipal per poder redactar el document de Pla d'Acció municipal. Aquest darrer document està format per un Pla de Participació, un Pla d'Acció Local i un Pla de Seguiment. El Pla d'Acció de Costitx va ésser aprovat a 2 de juny de 2008 pel Comitè Insular Especialitzat i ratificat després per la Comissió Balear de Medi Ambient. Des de llavors l'Agenda Local 21 de Costitx forma part del Registre Balear d'Agenda Local 21 i de la Xarxa Balear de Sostenibilitat.

A 1 de desembre de 2008 l'Ajuntament de Costitx va donar una passa més cap al desenvolupament local sostenible i va aprovar al Ple Municipal l'adhesió als Compromisos d'Aalborg +10.

L'Agenda Local 21 no és un sistema tancat, si no que els habitants de Costitx poden seguir aportant les seves opinions i suggeriments per continuar encaminant el nostre municipi cap a un creixement sostenible i mediambientalment correcta.

Vos convidem a tots a seguir participant.

TU HI PINTES MOLT!