Ordenança taxa per concessió control publicitat


Source URL: http://www.ajcostitx.net/arxius-i-documents/ordenances/ordenanca-taxa-concessio-control-publicitat