Aprovació de la modificació de l’article núm. 6 de l’ordenança fiscal reguladora

De l’Impost de vehicles de Tracció Mecànica
Publicat a la web 17/11/2016


Source URL: http://www.ajcostitx.net/arxius-i-documents/edictes-2016/aprovacio-de-la-modificacio-de-larticle-num-6-de-lordenanca-fiscal